ΣΚΟΠΟΣ

Πρόγραμμα Αριστεία:

Το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» εντάσσεται στον πρώτο στρατηγικό πυλώνα της νέας πολιτικής της έρευνας: «Ενίσχυση της έρευνας-ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό». Ανταποκρίνεται στις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, καθώς απαντά στην ανεπάρκεια χρηματοδότησης αυτού του είδους της ερευνητικής δραστηριότητας την τελευταία εξαετία.

Σκοπός του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» είναι η άμεση ενίσχυση και υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή.

Έργο: SmartDesalination

Άμεσης σύνδεσης (χωρίς συσσωρευτές) μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια που ενσωματώνει τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης.

Ο στόχος του έργου είναι να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διερευνήσει πειραματικά ένα καινοτόμο σύστημα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης μικρής κλίμακας για θαλασσινό νερό, το οποίο είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες σε πόσιμο νερό για οικισμούς με χαμηλό κόστος και ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το σύστημα θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από φωτοβολταϊκά και μια ανεμογεννήτρια. Το σύστημα θα έχει ονομαστική παραγωγή αφαλατωμένου νερού ίση με 2.5 – 5 m3/ημέρα, ικανή να καλύψει τις ανάγκες μεταξύ 25 και 50 ανθρώπων με μια μέση ημερήσια κατανάλωση νερού ίση με 100 l/ημέρα. Βασική επιδίωξη του έργου είναι να καταργηθεί η χρήση συσσωρευτών μολύβδου οξέως. Η μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης θα εξοπλισθεί με ένα υποσύστημα ανάκτησης της ενέργειας και θα είναι ικανή να λειτουργεί σε μερικό φορτίο.

Στο συγκεκριμένο έργο θα χρησιμοποιηθούν δύο βραχυπρόθεσμες εναλλακτικές αποθήκες ενέργειας καθώς και ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας με σκοπό τον έλεγχο του σημείου λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης σε μερικό φορτίο και τη μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης. Επίσης θα αναπτυχθούν ρουτίνες πρόγνωσης των μετεωρολογικών φαινομένων με σκοπό την πρόγνωση της παραγόμενης ισχύος από τα φωτοβολταϊκά και την ανεμογεννήτρια για τον καλύτερο προγραμματισμό του συστήματος διαχείρισης της ενέργειας.

Σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί πτώση του κόστους του αφαλατωμένου νερού κάτω από τα 5 EURO / m3 για μονάδες ονομαστικής παραγωγής μέχρι 5 m3 την ημέρα.

ΣΚΟΠΟΣ