ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η υλοποίηση του έργου οργανώνεται σε 6 Ενότητες Εργασίας (EE), οι οποίες απεικονίζονται στο σχήμα.

Το έργο ξεκινάει με την ΕΕ1 και ΕΕ2 οι οποίες πραγματοποιούνται παράλληλα. Στην ΕΕ 1 θα σχεδιαστεί το υποσύστημα της αφαλάτωσης, θα υλοποιηθεί η πειραματική διάταξη και θα γίνουν εκτενείς δοκιμές ελεγχόμενα σε πλήρες και μερικό φορτίο με σύνδεση στο δίκτυο. Η ΕΕ2 περιλαμβάνει την προετοιμασία όλων των απαραίτητων πρωτότυπων ηλεκτρονικών και υδραυλικών διατάξεων.

Το επόμενο βήμα (ΕΕ3) περιλαμβάνει την προσομοίωση του συστήματος στον υπολογιστή, το σχεδιασμό του εποπτικού συστήματος διαχείρισης της ενέργειας και τον συνολικό σχεδιασμό και βελτιστοποίηση του συστήματος σε επίπεδο λογισμικού.

Στην ΕΕ4 θα πραγματοποιηθεί πειραματική διερεύνηση της λειτουργίας του συστήματος συνολικά.

Η επίπτωση της λειτουργίας του πρωτότυπου συστήματος αφαλάτωσης θα διερευνηθεί σε βάθος στην ΕΕ5. Θα πραγματοποιηθεί αναλυτική μελέτη όσο αφορά την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική επίπτωση που θα ταυτοποιεί τα οφέλη από την εφαρμογή του πρωτότυπου συστήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τέλος, η ΕΕ6 περιλαμβάνει την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ