ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Reverse osmosis – Αντίστροφη όσμωση

Energy Recovery Devices – Ανάκτηση ενέργειας

Hybrid renewable energy systems – Υβριδικά συστήματα Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Polygeneration and Smart grids – πολυπαραγωγή και έξυπνα δίκτυα